ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSE CHECK vzw

Artikel 1 – Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten met House Check vzw, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Marktplein 1 / 3 en met inschrijving in de KBO onder nummer 0681.840.318.

1.2 Door de aanvaarding van de offerte, overeenkomst, facturen of enig ander document verklaart de klant ook onderhavige voorwaarden te aanvaarden.

1.3 Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door House Check vzw te worden aanvaard. Tegenstrijdige clausules in de voorwaarden van de klant worden steeds als niet bestaand beschouwd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Indien een klant overgaat tot het annuleren of opzeggen van een overeenkomst zal deze een vergoeding verschuldigd zijn, die gelijk is aan alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 % van de prijs van de nog niet geleverde prestaties als vergoeding voor de geleden winstderving, dit onverminderd het recht van House Check vzw om een bijkomende vergoeding te vorderen indien het volledige nadeel hierdoor niet vergoed zou zijn.

2.2 In ieder geval van betalingsproblemen, samenloop van schuldeisers, faillissement, gerechtelijke reorganisatie en / of andere gelijkaardige situaties, waaruit blijkt dat de klant in financiële moeilijkheden is, zal House Check vzw gerechtigd zijn om haar prestaties op te schorten en indien blijkt dat de situatie aanhoudt zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Eventuele klachten dienen steeds per aangetekend schrijven of per mail gemeld te worden en dit uiterlijk binnen de 8 dagen na de prestaties. Na deze termijn zullen de prestaties als aanvaard beschouwd worden.

3.2 In ieder geval waarin zou blijken dat House Check vzw aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het directe nadeel hierdoor en in geen geval zal zij aangesproken kunnen worden voor indirecte schade of gevolgschade. In ieder geval van aansprakelijkheid zal House Check vzw enkel aangesproken kunnen worden ten belope van maximaal het bedrag van de prijs van de desbetreffende dienst.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De prijs voor onze diensten is dewelke die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

4.2 De prijzen zijn inclusief BTW en verplaatsingskosten, tenzij anders vermeld.

4.3 De prijs voor onze diensten wordt gefactureerd volgens de barema’s terug te vinden op www.housecheck.be.

4.4 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgestelde programma of indien de Klant onvolledige of onjuiste inlichtingen had verstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan.

4.5 Elke annulering van de keuring op de dag zelf of een werkdag ervoor, zal gefactureerd worden aan 50,00 EUR + BTW per gevraagde keuring. Annulaties gebeuren worden enkel verwerkt binnen de kantooruren.

4.6 De klant kan, naar zijn eigen keuze en volgens de modaliteiten die voorzien zijn op www.housecheck.be, zijn bestelling op een van de volgende manieren betalen:

 • (1) Betaling per overschrijving voor de uitvoering van de opdracht.
 • (2) Betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur.
 • (3) Cash betaling ter plaatse.

House Check vzw mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken. Dit zal voor de bestelling op de website www.housecheck.be gemeld worden.

4.7 Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, zijnde 30 dagen na de factuurdatum.

4.8 De facturen moeten uitsluitend en persoonlijk aan House Check vzw of aan de verkoper betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat House Check vzw de betaling bij derden moet opvragen.

4.9 De verslagen worden naar de klant verstuurd zodra House Check vzw de betaling ontvangen heeft.

4.10 Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

4.11 Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk voor het begin van de opdracht meegedeeld worden.

4.12 Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet elke weigering of onmogelijkheid om betalen uiterlijk voor de aanvang van de opdracht aan de agent ter plaatse meegedeeld worden. Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebreke-stelling vermeerderd worden met:

 • a) Een verplaatsingsvergoeding van 80,00 EUR die de verplaatsingskosten van de agent dekt.
 • b) Een inningsvergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag.
 • c) Een verwijlintrest gelijk aan 10 % te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan integrale betaling.
 • d) Een bijkomende vergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag.
 • e) Een vergoeding van 7,50 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50,00 EUR per ingebrekestelling.

4.13 Indien het contract voorziet in betaling van de opdracht na ontvangst van de factuur, moet elke betwisting inzake de factuur binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan House Check vzw kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met:

 • a) Een inningsvergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag.
 • b) Een verwijlintrest gelijk aan 10 % te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan integrale betaling.
 • c) Een vergoeding van 7,50 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50,00 EUR per ingebrekestelling.
 • d) Een bijkomende vergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag.

4.14 In het geval van de niet- of laattijdige betaling zullen alle onbetaalde factureren onmiddellijk en integraal opeisbaar zijn, zelfs indien de vervaldatum nog niet verstreken zou zijn en ieder eerder toegestaan uitstel van betaling zal in voorkomend geval tot een einde komen.

4.15 Tevens behoudt House Check vzw zich het recht voor ingeval van achterstallige bedragen, zelfs gedeeltelijk, de verdere prestaties op te schorten tot na integrale betaling in hoofdsom, intresten, schadebeding behoudens andersluidend bericht van de klant. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige compensatie hierdoor. In bepaalde gevallen verplicht de regelgeving dat men het opschorten van de prestaties aan de voogdij-overheden moet meedelen.

4.16 Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet- of laattijdige betaling.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Indien de House Check vzw belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te volooien omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst limitatief is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming/licenties/registraties kan bekomen, ziekte, over-lijden, ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is of het feit dat de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zal House Check vzw onmiddellijk contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe afspraak te maken.

5.2 De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuwe afspraak.

Artikel 6 – Toepasbaar recht en regeling van geschillen

Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend voor de rechtbanken te Brussel voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

Artikel 7 – Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 02 582 62 32 (ma t/m do van 9u tot 17u en vrij van 9u tot 15u) of contact opnemen via www.housecheck.be